Лични Данни

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА

 НА ЛИЧНИ ДАННИ НА „ДЖЕЙ ЕС МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД

 

1.     Защо да се запознаете с настоящата политика за обработване и защита на лични данни, прилагана от „ДЖЕЙ ЕС МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД?

 

„ДЖЕЙ ЕС МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД обработва лични данни в качеството на администратор на лични данни на наши партньори, служители и клиенти, както и като обработващ на лични данни с оглед предлагането на медицински изделия. Това означава, че Ваши лични данни – например име, адрес, телефон, e-mail за контакт, длъжност, данни за използване на уебсайта и услугите на „ДЖЕЙ ЕС МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД и т.н. може да се съхраняват при нас, защото сте наш клиент.

В израз на нашия ангажимент да гарантираме най-високата степен на защита на Вашите лични данни, ние сме изготвили вътрешни правила и спазваме стриктни процедури за контрол върху обработването на лични данни, които са съобразени с изискванията на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и Закона за защита на личните данни. Тази политика има за цел да разясни всички основни въпроси относно извършваното от нас обработване на лични данни – за какви цели го извършваме, на какво основание и за какъв срок. Тук можете да проверите какви са Вашите права във връзка с обработваните от нас лични данни и как да се свържете с нас, за да ги упражните.

Ако не можете да намерите отговор на някой от своите въпроси, свързани с обработването на лични данни, в рамките на тази политика, можете да се свържете с нас по посочените по-долу начини.

„ДЖЕЙ ЕС МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД

гр. София, п.к. 1404

бул. Гоце Делчев № 103, офис 1

тел. : +359 8 93 71 18 21

e-mail: office@jsmedical.bg

 

2.     Коя информация представлява „лични данни“ и защо и как „ДЖЕЙ ЕС МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД я обработва

„ДЖЕЙ ЕС МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД прилага своите стандарти за конфиденциалност по отношение на всяка информация, която ни стане известна в хода на нашата дейност. Информацията и отзивите, които получаваме от Вас, също така ни помагат да отговаряме по-добре на индивидуалните Ви нужди, с което се стремим непрекъснато да подобряваме както предлаганите от нас услуги, така и функциите на сайта.

Настоящата политика се прилага за личните данни, които събираме – които включват информация, която се отнася до конкретно физическо лице, или може да бъде свързана с него, и може да включва име, адрес, данни за контакт, данни за длъжност и работодател. Данни, които не могат да бъдат свързани с конкретно лице, включително анонимизирани данни, не представляват лични данни и за тях настоящата политика не се прилага.

Ние събираме информация от Вас, когато отправите запитване или извършите заявка чрез попълване на формата за контакт, достъпна на нашия сайт - https://jsmedical.bg. При попълване на формата за контакт, ще Ви бъде поискано да въведете следните данни: име, е-мейл адрес, телефонен номер. Ако запитването или заявката са отправени от името на юридическо лице, то ще запишем данните Ви като представител, или съответно като лице за контакт на съответното юридическо лице, като ще обработваме и данни за това Ви качество.

В случай, че използвате възможността за онлайн плащане на извършена заявка чрез нашия сайт, бихме искали да Ви информираме, че „ДЖЕЙ ЕС МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД използва външна платформа за обработка на кредитни карти, за извършваните от Вас онлайн плащания при закупуване на стоки. Тези компании не запазват, споделят, съхраняват или използват лична информация за други цели.

В някои случаи личните данни, които обработваме, може да не са достатъчно, за да определим до кое лице се отнасят – например данни за електронна поща, данни за посещения на нашия уебсайт. По отношение на тези данни прилагаме същите стандарти за защита, както и по отношение на всички други, но за да упражнявате правата си, посочени по-долу, по отношение на такива данни, ще трябва да ни съдействате, за да можем да Ви идентифицираме.

Относно използваните от уебсайта ни бисквитки можете да научите повече от Политиката ни за бисквитките.

Не са лични данни информацията за контакти с юридически лица – търговска фирма, адрес за контакт, офисни телефони и електронни адреси и т.н. – като по отношение на тези данни не се прилагат правилата по т. 4 от тази политика.

 

3.     За какви цели обработваме лични данни

- Във връзка с основната ни търговска дейност по продажба на медицински изделия - „ДЖЕЙ ЕС МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД предоставя своите услуги на договорно основание към своите клиенти. За целите на изпълнението на поетите от „ДЖЕЙ ЕС МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД задължения по продажба на медицински изделия, ние обработваме личните данни на нашите клиенти или представляващите ги лица или посочените от тях лица за контакт.

В този случай основание за обработване на данните е именно изпълнението на договорно задължение, като в тези рамки се включват и обработването във връзка с предоставяне на определена информация и/или услуги (включително и чрез попълване на формуляра за контакт достъпен на нашия сайт) преди постигането на съгласие за предоставяне на дадена услуга..

За тази цел ние ще обработваме личните данни на нашия клиент до прекратяване на договора, както и за определен срок след това – в рамките на който може да възникнат допълнителни права и задължения за страните по договора (като договор представлява освен писмено подписан документ, но и също така постигнатото съгласие между страните относно предоставяне на определена услуга/стока). Този срок обичайно е 6 години след преустановяване от ползването на нашите услуги, но в отделни случаи може да бъде по-дълъг с оглед на следните обстоятелства:

-        Гаранционни срокове, срокове за спазване на задължение за конфиденциалност;

Основанието за обработване на Вашите лични данни в този случай е сключеният договор за предоставяне на определена услуга/стока.

- За целите на изпълнение на сключени трудови или граждански договори

- За изпълнение на законови задължения – „ДЖЕЙ ЕС МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД в качеството си на търговско дружество, е задължено по закон да води счетоводство и поддържа архив на документация (пр. трудови ведомости и пр). Вашите лични данни могат да бъдат използвани с оглед изпълнение на нашите задължения по Закона за счетоводството, както и съобразно всички законови разпоредби, действащи на територията на Република България към момента, в който обработването се извършва.

- За защита законните интереси на „ДЖЕЙ ЕС МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД – Вашите лични данни може да са ни необходими, за да докажем пред съответните контролни органи или трети лица, че изпълняваме законовите си задължения, както и във връзка с изясняване на претенции от или срещу дружеството. В тази връзка ние обработваме и данните, които предоставят системите ни за контрол на достъпа до предоставените ни носители на информация, контрол на физическия достъп и т.н.

- На основание на Ваше изрично съгласие - В редките случаи, в които обработването на Вашите лични данни се извършва на основание съгласие, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. В този случай незабавно ще преустановим обработването на данни за съответната цел, което обаче няма да засегне обработването на друго основание – например когато имаме договорно или законово задължение да го извършваме.

С цел продължаване на партньорските ни отношения и занапред, ние може да изпращаме на посочения от Вас имейл търговски съобщения. Записаните телефон и e-mail адрес могат да бъдат използвани, за да Ви предоставим актуална информация свързана с нашия основен предмет на дейност. Винаги можете да възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на предоставяне на информация от наша страна под формата на бюлетин, или под каквато и да е било друга форма,  като в тези случаи веднага ще преустановим съответното предоставяне на информация.

 

 

4. Какви са Вашите права във връзка с обработваните от нас лични данни

В повечето случаи ние обработваме данни, във връзка с предоставяните стоки и услуги на наши клиенти. По-големият обем лични данни се обработва по възлагане на тези клиенти – като те носят отговорност за съобразяване на Вашите права и спазване изискванията на GDPR и ЗЗЛД за гарантиране на тези права Независимо от това, при подадено искане ние ще съдействаме за упражняването на Вашите права, като препратим искането Ви към администратора на личните Ви данни. По всяко време, докато обработваме Вашите лични данни, Вие имате право на следното:

 

- Да получавате информация за това какви Ваши лични данни обработваме и за какви цели

По правило тази информация ще бъде предоставена при началото на предоставяне на нашите услуги – т.е. сключването на договор с потребителите, или с нашите контрагенти и служители, но по всяко време можете да отправяте запитвания в тази връзка.

 

- Да искате да коригираме неверни или неточни Ваши лични данни

 

- Да искате да изтрием Вашите лични данни

Когато няма основание да продължим да обработваме Вашите лични данни, Вие можете по всяко време да искате да изтрием цялата информация за Вас, която съхраняваме. Ако ние сме приключили договорните отношения по между си и нямаме законово задължение да запазим тази информация, тя ще бъде изтрита.

 

- Да искате да съхраняваме Вашите лични данни, без да ги обработваме по друг начин

Ако няма основание да продължим да обработваме Вашите лични данни, но не искате те да бъдат изтрити – например с оглед бъдещо ползване на наши услуги – по всяко време можете да поискате да спрем всяка друга форма на обработване и само да съхраняваме Вашите данни. В този случай ще можем да ги обработваме само с Ваше съгласие или по силата на закона.

 

- Да искате да Ви предоставим Вашите лични данни

Ако искате да получите копие от всички данни, които обработваме за Вас, винаги можете да поискате това. В този случай трябва да посочите дали можем да Ви предоставим данните на хартиен носител или на електронен носител в стандартен файлов формат (.pdf, .doc).

 

- Да възразите срещу обработването на Вашите лични данни

Когато обработваме Вашите лични данни с оглед защита на нашите интереси, по всяко време можете да възразите срещу обработването. Ако с обработването защитаваме наш законен интерес, ще направим преценка дали можем да спрем обработването или не.

 

За да упражните, което и да е от посочените права, молим да ни изпратите на хартиен носител или чрез e-mail искането за упражняване на конкретното Ваше право.

Молим Ви да посочите данни за контакт с Вас – e-mail и/или телефонен номер, ако е необходимо да уточним нещо по Вашето искане.

Искането Ви ще бъде разгледано в срок от 1 месец. Ако имаме затруднения при изпълнението на Вашето искане, този срок може да бъде удължен с до 2 месеца, като ние поемаме ангажимент да Ви уведомим за това удължаване в рамките на 1 месец от получаване на Вашето искане.

Искането Ви може да бъде отхвърлено в следните случаи:

- Ако не можем да Ви идентифицираме;

- Ако от Ваша страна са постъпили голям брой искания за кратък период от време.

 

Независимо от всичко посочено, по всяко време можете да изисквате информация за това как съхраняваме Вашите лични данни. Ние от своя страна поемаме ангажимент в кратки срокове да Ви предоставим отговор на Вашите въпроси.

Ако считате, че нарушаваме Вашите права, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която осъществява надзор над извършваното от нас обработване на лични данни.

 

Комисия за защита на личните данни

 

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

Приемна - работно време  9:00 - 17:30 ч.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg